Bestuursreglement

Bestuursreglement

‘Alcohol in sportkantines’

 

Preambule

In overweging nemende dat:

–        sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

–        in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen beheer, aangesloten bij een erkende sportbond;

–        de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;

–        een bestuursreglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine waarborgen;

–        in een bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

–        het volgen van de regels betreffende ongeoorloofde concurrentie kunnen de Belastingdienst overtuigen van het niet-commerciële karakter van de horeca-activiteiten in een vereniging;

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ vastgesteld.

 

Bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’

 

Paragraaf 1         Algemene bepalingen

 

Artikel 1               Begripsbepalingen

 

a)     Alcoholhoudende dranken:

Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol

Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.

b) Sociale Hygiëne:

Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening

houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.

Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

c) Leidinggevenden:

Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in de sportkantine.

d) Barvrijwilliger:

Een vrijwilliger, die – op tijden dat er alcohol wordt verstrekt -, de barwerkzaamheden in de

sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit

bestuursreglement.

 

Artikel 2               Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden

nageleefd:

– Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.

– Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.

– Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.

– De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij
betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.

– Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare
orde, veiligheid of zedelijkheid.

– Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.

– Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van
andere psychotrope stoffen.

 

Artikel 3               Vaststellen en wijzigen

 1. Het bestuur legt dit bestuursreglement ter vaststelling voor aan de Algemene Ledenvergadering, dan wel – indien de vaststellingsbevoegdheid bij het bestuur berust – stelt het reglement zelf vast.
  Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.
 2. Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning.
 3. Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.
 4. Indien een bestuursreglement is vastgesteld zonder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen, maar teneinde bepalingen betreffende paracommercie vast te leggen, wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente met dien verstande dat de bepalingen betreffende paracommercie met onmiddellijke ingang voor de vereniging van kracht zijn.

 

Paragraaf 2         Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4               Aanwezigheid

Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.

 

Artikel 5               Huis- en gedragsregels

 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 2. Het is niet toegestaan om in het clubhuis gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in het clubhuis of op de terrassen.
 3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  1. Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
  2. Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 5. Prijsacties die het gebruik van alcohol in het clubhuis stimuleren zijn in het clubhuis niet toegestaan.
 6. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot.
 7. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

 

Artikel 6               Openingstijden en schenktijden

 1. De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning: 09.00 t/m 24.00
 2. Op de volgende tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol geschonken: 12.00 t/m 24.00.

 

Artikel 7               Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers

 

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld.

Barvrijwilligers:

–        zijn tenminste 16 jaar oud;
–        hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd;
–        staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd, en
–        zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of  verzorger van minderjarige verenigingsleden).

Een instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers wordt gegeven door een ter zake deskundige.

 

Artikel 8               Voorlichting 

 1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3), huis- en gedragsregels en  paracommercie bepalingen worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.
 2. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik

 

Artikel 9               Handhaving, klachtenprocedure en sancties

 1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine. Zij zijn daarom beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement.
 2. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
 3. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
 4. Eenieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren.

 

Paragraaf 3         Paracommercie bepalingen

Artikel 10            Toegelaten horeca-activiteiten 

 1. De sportvereniging zal slechts die horeca-activiteiten uitoefenen met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. De sportvereniging zal geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privésfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur zal hierop toezien.
 2. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.
 3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging tegen niet bij de sportvereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend één uur vóór, tijdens en één uur na:
  • wedstrijden;
  • trainingen;
  • overige activiteiten van de tennisvereniging binnen het kader van de doelstelling, te weten het doen beoefenen en het bevorderen van sport.
 1. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de kantine en/of de inventaris (vooral het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 11            Handhaving, klachtenprocedure en sancties

 1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine. Zij zijn daarom beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement, inclusief de paracommercie bepalingen.
 1. Gegronde klachten over de toepassing van het gestelde in artikel 10 dienen door rechtstreeks belanghebbenden onverwijld ter kennis te worden gebracht, van het bestuur en de  overkoepelende sportbond. Tot de rechtstreeks belanghebbenden behoren in ieder geval de plaatselijke reguliere horecaondernemers. Een klacht kan dan door hen zelf, dan wel door de Koninklijke Horeca Nederland of via haar plaatselijke of regionale afdeling ingediend worden.
 1. De overkoepelende sportbond verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrond bevinding van de klacht maatregelen om herhaling te voorkomen. Het brengt het  resultaat van de afwegingen ter kennis van de indiener van de klacht en van de betreffende vereniging.
 1. Blijft het verenigingsbestuur in het kader van het hiervoor in punt 3 gestelde in gebreke, respectievelijk is er sprake van een nieuwe klacht betreffende een nieuw feit, dezelfde vereniging betreffend, dan treft de sportbond zo nodig tuchtrechtelijke maatregelen tegen de vereniging binnen twee maanden na ontvangst van de laatste klacht, en brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de indiener(s) van de klacht(en) en van NOC*NSF.

Aldus vastgesteld door de bestuursvergadering op: 07 Januari 2014

Tielse LTC                                                                                       Tielse LTC

Voorzitter                                                                                          Secretaris