TLTC Nieuwsbrief

november 2021  

Beste TLTC-ers,  

Vooraf

Jammer, maar helaas zijn er nieuwe maatregelen nodig gebleken om Corona terug te dringen. U zult er zeker al kennis van genomen hebben. Onderstaand, onder corona update, wat deze maatregelen voor ons betekenen. Het is ook mogelijk dat in de komende week nadere verscherpte maatregelen gaan komen. Wij zullen aan de beide entreedeuren van het clubhuis de dan geldende maatregelen kenbaar maken. Vanaf deze plaats doe ik een beroep op uw medewerking en een verzoek aan allen om de opgelegde maatregelen te respecteren.  

U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor een extra algemene ledenvergadering op woensdag 24 november 2021 om 20.00 uur in het clubhuis. Dit is een belangrijke vergadering waarbij de plannen voor de noodzakelijke investeringen ter besluitvorming worden besproken. Dus hoe meer leden aanwezig zijn, hoe groter de inbreng en het draagvlak om de club verder te ontwikkelen. Zet deze datum alvast in uw agenda. 

Investeringsplannen

Belangrijkste punt van de ALV zijn de investeringen, zoals we die al vaker hebben aangegeven. Het bestuur zal een plan presenteren waarin de voor en nadelen en consequenties worden uitgelegd. De leden geven er in de ALV van 24 november een definitief oordeel over. Wat betreft de baanverlichting heeft het bestuur bij de leverancier alvast een reservering gemaakt, zodat, na goedkeuring door de ALV, er geen onnodig uitstel is i.v.m. levertijden.    

Vacature bestuur

Tonni Stam, bestuurslid Technische Commissie, heeft aangegeven te stoppen met zijn bestuursfunctie. Hij heeft het simpelweg te druk om zich nog op de juiste wijze in te kunnen zetten. Wij bedanken Tonni voor zijn inzet en werkzaamheden voor de club. Overigens blijft hij wel actief bij de organisatie van enkele evenementen. Betekent dat wij een vacature hebben in het bestuur voor de functie Technische Commissie. Wilt u meer informatie of wellicht deze functie invullen, dan kunt u bij het bestuur terecht of via E-mail aan: [email protected] 

Corona Update

Zoals al gezegd zijn de maatregelen van af 6 november weer aangescherpt omdat het aantal besmettingen heel hard oploopt.

Voor ons betekent dit vanaf 6 november:

  • Sporters mogen zonder beperkende maatregelen sporten.
  • 1.5 meter afstand houden wordt geadviseerd in acht te nemen.
  • Publiek is welkom rond de banen.
  • Het clubhuis en terras zijn vrij toegankelijk, met uitzondering voor personen van 18 jaar en ouder, waarvoor geldt dat een geldige QR-code of geldige toegangstest (niet ouder dan 24 uur) getoond kan worden. Het kan voorkomen dat een van de bestuursleden of de trainer een controle uitvoert en u hierom vraagt. Wij begrijpen dat dit mogelijk tot meningsverschillen en discussie kan leiden, maar wij vertrouwen er op dat u deze maatregel begrijpt en niet in het clubhuis komt en op het terras plaatsneemt als u geen geldige QR-code of test heeft. 

Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie wordt nieuw leven ingeblazen. Cora Gutte en Marjolein van Wolferen nemen hierin het initiatief. Voor de organisatie van activiteiten voor de jeugd hebben zij wel extra handjes en ideeën nodig. Uw hulp is van harte welkom. Wilt u meedoen? Graag een E-mail naar [email protected].    

Zuinig met energie

De energieprijzen rijzen de pan uit. Omdat de noodzakelijke investeringen nog niet zijn uitgevoerd kunnen we nu al met zijn allen wel een beetje helpen. Het zijn de kleine dingen die al heel wat helpen:

  • Doe de deuren van het clubhuis dicht. Dit houdt de warmte binnen.
  • Gebruik alleen de baanverlichting voor de baan die u gebruikt en doe deze uit als er niet gespeeld wordt.   

Contributie en facturatie

Tijdens de algemene ledenvergadering worden de tarieven voor het komende seizoen (april 2022 t/m maart 2023) van de contributie vastgesteld. In december 2021 worden de facturen voor de contributie van het komende seizoen samengesteld en per E-mail verzonden. Dit gebeurt, dus al in december omdat de KNLTB als peildatum voor de bondsafdracht 31 januari hanteert. De penningmeester wil graag voorkomen dat TLTC de verplichte bondsafdracht van circa € 20 per lid moet voldoen terwijl een lid na 31 januari alsnog het lidmaatschap annuleert. TLTC betaalt dan € 20 aan de KNLTB en loopt de contributie mis. Dat kan natuurlijk niet. Aan het begin van het jaar worden namelijk ook de meeste kosten gemaakt zoals baanonderhoud, verzekeringen, servicecontracten en de eerder genoemde bondsafdracht. Ook vieren we in de eerste helft van 2022 onze uitgestelde lustrum wat ook het nodige gaat kosten. En natuurlijk de in deze nieuwsbrief aangekondigde voorgenomen investeringen! Daarom het dringende verzoek om uw contributie vóór medio januari te betalen. Betalen in termijnen kan ook, neem in dat geval dan zelf contact op met de penningmeester via [email protected].   

Weetje

Heb je je weleens afgevraagd waarom we bij tennis alleen de punten 1, 2, 3 enz. gebruiken voor een tiebreak en voor de wedstrijd 15, 30, en 40?   Waar komt die vreemde puntentelling bij tennis vandaan? Een eenduidige verklaring blijkt er niet te zijn. Vroeger (in en na de middeleeuwen rond 1600) werd er gespeeld om geld. Een wedstrijd was dus een strijd om een ‘wedde’.       Aangezien de munteenheid in de Middeleeuwen 60 cent was, levert het spelen om een kwart (kwartje) per punt de scores 15, 30 en 45 cent op. Tegenwoordig is de 45 vervangen door 40 (of de 5 is ‘weggesleten’), maar in teksten uit de vijftiende eeuw komt de 45 nog voor.

Een andere veel gehoorde verklaring is, dat de punten van het spel aangegeven werden op een klok. De klok werd in vier gelijke stukken verdeeld om de vier punten aan te geven die per game gewonnen moeten worden. De wijzer werd dus eerst bij de 15 gezet, daarna bij 30, dan bij 45. 

De stand 40-40 wordt ook wel ‘deuce’ genoemd. Er wordt gezegd dat dit woord ontstaan is door verbastering van de Franse term voor 40-40: ‘quarante deux’. Maar het zou ook kunnen dat het woord ‘deuce’ komt van ‘deux le jeu’. Dit betekent zoveel als ‘aan beiden het spel’, bij welke stand beide spelers dus evenveel punten hebben. Tenslotte is er nog het Franse ‘deux a jouer’ (’nog twee te spelen’) waar ‘deuce’ van afgeleid kan zijn.

Ook de term ‘love’ voor nul punten vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in het Frans. De nul lijkt namelijk op een ei, ‘l’oeuf’ in het Frans. De verbastering van dit woord heeft geleid tot ‘love’. De telling wordt het meest aangegeven in het Engels maar ook in het Frans. Ik heb niet kunnen ontdekken waar de naam tiebreak vandaan komt. In 1970 is de regel ingevoerd om de wedstrijd bij gelijk spel niet onbeperkt te kunnen laten doorgaan. De vertaling van het woord ‘tie’ is o.a. binden. Misschien dus om de wedstrijd te ‘binden’ ? Overigens is de langstdurende tenniswedstrijd ooit in Wimbledon gespeeld in 2010 tussen John Isner en Nicolas Mahut met een supertiebreak van 70 - 68. 

Bert Valkenet

Voorzitter TLTC